Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities (HCMUSSH)

Write a Review
Vietnam web rank: 15
Asia web rank: 941
Global web rank: 3008

General Information

Type: Public
Year of Establishment: 1955
Wikipedia

Location

10-12 Dinh Tien Hoang
District 1
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Vietnam

Be the first to write a review.

© 2021, Scholaro, Inc. All Rights Reserved.